1st class white logo

หลักฐานการรับ/ซื้อส่วนของกัญชา (ตัวอย่างและ สามารถ download แบบฟอร์มเปล่าได้)

Table of Contents

แบบรายงานการดำเนินงานการศักษาวิจัย ส่งออก จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามเงื่อนไข

ข้อ 10 (1) (2) ของกฎกระทรวง แบบ ภ.ท.27 – ภ.ท.31